top of page
Through Hispanic Eyes: Poetry and Photography 
HISPANIC HERITAGE MONTH 2023
Books and Photographs Exhibition
August 2023, until January 2024.
 
Gladys Marcus Library/Fashion Institute of Technology/SUNY
Department of Modern Languages & Cultures

Created and curated by Madeline Millan, in collaboration with Professor Pilar Banco-Ruiz, Department of Modern Languages & Cultures. This event is possible thanks to the support of School of Liberal Arts.

Llorenc Raich Muñoz, poetic references:

Endins del marc_2023_Llorenç Raich Muñoz_002.jpg
Endins del marc_2023_Llorenç Raich Muñoz_003.jpg
Endins del marc_2023_Llorenç Raich Muñoz_004.JPG
Endins del marc_2023_Llorenç Raich Muñoz_001.jpg
Fotografía poesía_15x21cm.jpg

 

Marc endins

A Maria-Mercè Marçal (1952-1998). 25th anniversary of her passing away.

Llorenç Raich Muñoz

 

“Un gran mirall, sense marc ni límits, divideix l’espai”. *

“Un gran espejo, sin marco ni límites, divide el espacio”.

“A great mirror, without a frame or boundary, divide the space”.

                                                                 Maria-Mercè Marçal

No acull Marc endins la intenció d'adaptar un poema o la poètica de Maria-Mercè Marçal (1952-1998), sinó de traslladar al fet visual, la fotografia, la naturalesa de la imatge poètica concebuda per aquesta autora. És aquesta una imatge en les quals els motius s'enllacen, oberts, entre els límits que imposa el seu diàleg. No és un marc físic que confina, sinó el que, invisible, crea un marge imaginari. D'aquí que les imatges, les meves fotografies, acullin el designi de registrar el seu contrari, els marcs físics en el que esdevenen, ocults, els relats poètics de Maria-Mercè Marçal.

                                            

No alberga Marc endins la intención de adaptar un poema o la poética de Maria-Mercè Marçal (1952-1998), sino de trasladar a lo visual, a la fotografía, la naturaleza de la imagen poética concebida por esta autora. Es ésta una imagen en las que los motivos se enlazan, abiertos, entre los límites que impone su diálogo. No es un marco físico que confina, sino el que, invisible, crea un margen imaginario. De aquí que las imágenes, mis fotografías, acojan el designio de registrar su contrario, los marcos físicos en lo que acontecen, ocultos, los relatos poéticos de Maria-Mercè Marçal.

 

Do not have Marc endins the intention of adapting a poem or the poetics of Maria-Mercè Marçal (1952-1998), but to move to the visual, to photography, the nature of the poetic image conceived by this author. This is an image in which the reasons are linked, open, among the limits imposed by their dialogue. It is not a fisl framework that confines, but that, invisible, creates an imaginary margin. So, the images, my photographs, they have the design of registering their opposite, the physical frameworks in what happen, hidden, the poetic stories of Maria-Mercè Marçal.

Poema / Poema / Poem

Llorenç Raich Muñoz

Emmarcar l'espai; l'obrir de la mirada

Vidres i portes: motius; transparència i opacitat: sentits.

Sobre el cristall, s'al·ludeix; darrera la porta, s'omet.

El reflex assisteix; el mur absenta. 

Habita, en el marc, imaginar.

 

Enmarcar el espacio; el abrir de la mirada.

Cristales y puertas: motivos; transparencia y opacidad: sentidos.

Sobre el cristal, se alude; tras la puerta, se omite.

El reflejo asiste; el muro ausenta.

Habita, en el marco, imaginar.

 

Frame the space; the open of the gaze.

Windows and doors: motifs; transparency and opacity: senses.

On the glass, it is alluded; behind the door, omitted.

The reflex assists; the wall absent.

Inhabits, in the frame, imagine.

Poema / Poema / Poem

Maria-Mercè Marçal

Divisa **

Emmarco amb quatre fustes

un pany de cel i el penjo a la paret.

Jo tinc un nom

i amb guix l’escric a sota.

Divisa

Enmarco en cuatro maderas

un trozo de cielo que cuelgo en la pared.

Yo tengo un nombre

y con tiza debajo lo escribo.

 

Emblem

I frame with four woods

a piece of sky and hang it to the wall.

I have a name and

with chalk I write it below.

 

* Pròleg/ Prólogo/ Prologue, La germana, l‘estrangera. Edicions del Mall, 1985.

** Bruixa de dol. Llibres del Mall, 1979

Activitat pendent de confirmació  / Actividad pendiente de confirmación /Pending confirmation activity

Visita guiada per l'exposició amb la finalitat de relacionar la paraula poètica de Maria-Mercè Marçal amb les fotografies que a aquest efecte s'integren en la mostra.

Visita guiada por la exposición con el fin de relacionar la palabra poética de Maria-Mercè Marçal con las fotografías que a tal efecto se integran en la muestra.

Guided tour of the exhibition in order to relate the poetic word of Maria-Mercè Marçal with the photographs that are integrated into the sample.

Published books

  

  

 

Poetry and photography’s trilogy. Editorial Sequitur – Casimiro libros

                                                 

                                               

                                                       Editorial Muga

                   

                    The last books, 2023.
                      Editorial Sequitur - Casimiro libros

Poster Gladys Marcus Library,

Fashion Institute of Technology (FIT)/SUNY

                                                                        

PD_I.jpg
PD_II.jpg

Video Exhibición de FIT/SUNY

Institut_llull_Marca_Color_H23.jpg
bottom of page